چرا مزرعه پرورش اسب اروند

پرورش اسب در برخی کشورهای پیشرفته جهان، به عنوان صنعتی درآمدزا، ارزآور و اشتغالزا رونق و توسعه یافته است، اما در کشور ما با وجود برخورداری از نژادهای مطرح و برتری در سطح بین الملل همچون ترکمن، کرد و اسبچه خزری (کاسپین)، هنوز توجه چندانی به آن نشده است.

مطالعات انجام شده در عصر حاضر نشان می‌دهد، هرچه درآمد سرانه یک کشور بالاتر می‌رود، تقاضا برای خرید و نگهداری اسب نیز درآن کشور افزایش می‌یابد. به عنوان مثال وجود ۵۰۰ هزار اسب و ۹ هزار پرورش‌دهنده در کنار ۵۰ هزار کسب‌وکار مرتبط با اسب در کشور اسپانیا نشان‌دهنده اهمیت این نوع تجارت در این کشور اسب‌خیز اروپایی است. مزرعه پرورش اسب اروند در ایران بهترین نژادهای سلیمی، مادیان، کره مادیان و کره نریان را پرورش و ارائه می نماید.