کره مادیان ها

پاریس کی اچ

متولد : 2018
پدر : ای جی مایسان
مادر : ام رایسا

سرسی کی اچ

متولد : 2020
پدر : آواتور
مادر : ال مهالا